موارد لغو گارانتی

1 . عدم روغنکاری صحیح،

2 . استفاده از فرزهای مستهلک و تاب دار،

3 . تنظیم نبودن فشار هوای خروجی یونیت،

4 . تنظیم نبودن درجه حرارت اتوکلاو (حداکثر دمای اتوکلاو  135°C)،

5 . غوطه وری هد محصول درون هرگونه مواد ضدعفونی کننده.