موسسین شرکت تجهیزکاران ایرانیان طبغضنفر وثوقی

عضو هیات مدیریه

دندانپزشک - کارشناس بازار


عباس جعفری فشارکی

عضو هیات مدیریه

مدیریت مالی - کارشناس تولید


محمد کاظم ترابی

عضو هیات مدیریه

مدیریت مالی - کارشناس واردات


محمد رضا وثوقی

عضو هیات مدیریه

دندانپزشک - کارشناس تجهیزات


محمد رضا جعفری فشارکی

عضو هیات مدیریه

کارشناسی ارشد MIT - کارشناس مدیریت